જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા
Jagruti Kanya Vidhyalay, Fatepura | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- જાગૃતિ ક્ન્યા વિદ્યાલય
શાળાનું સરનામું :- મુ.પો. ફતેપુરા, તા. ફતેપુરા, જિ. દાહોદ
શાળાનો ફોન નંબર :- 02675233439
શહેર :- ફતેપુરા
રાજ્ય :- ગુજરાત
પીન કોડ :- 389172
ટ્રસ્ટનું નામ :- ફતેપુરા વિભાગ વિવિધલક્ષી ઉત્કર્ષ મંડળ, ફતેપુરા
એસ.એસ.સી. ઇન્ડેક્ષ નંબર :- 75.169
એચ.એસ.સી. ઇન્ડેક્ષ નંબર :- 24.058
આચાર્યનો મોબાઇલ નંબર :- 9427035475સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :