જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા

પ્રવૃતિઓ

એડોલેશન હેલ્પમંળો 30/11/2002

શાળાનો ઉત્સવ

વિગતવાર

ઇકોક્લબ દ્વારા આયોજિત વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ 15/08/2009

શાળાની પ્રવૃત્તિ

વિગતવાર

તાલુકા કક્ષાની યુવા પ્રતિભા શોધ સ્પર્ધા 14/10/2010

શાળાની પ્રવૃત્તિ

વિગતવાર

વિજ્ઞાન પ્રદર્શન (સંકુલ કક્ષાનો) 09/10/2007

શાળાની પ્રવૃત્તિ

વિગતવાર

નવરાત્રી મહોત્સવ

શાળાના ઉત્સવ

વિગતવાર

જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી

શાળાનાં ઉત્સવ

વિગતવાર