જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા
Jagruti Kanya Vidhyalay, Fatepura | Results

પરિણામ

એસ.એસ.સી. પરીક્ષા માર્ચ 2010નું પરિણામ

અ.નં.
30મી સેપ્ટેમ્બરના રોજની સંખ્યા
પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
નાપાસ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
ગેર હાજર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
શાળાનું પરિણામ
બોર્ડનું પરિણામ
1
159
158
58
01
63.92%
60.81%

એચ.એસ.સી. પરીક્ષા માર્ચ 2010નું પરિણામ

અ.નં.
30મી સેપ્ટેમ્બરના રોજની સંખ્યા
પરીક્ષામાં બેઠેલ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
નાપાસ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
ગેર હાજર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા
શાળાનું પરિણામ
બોર્ડનું પરિણામ
1
90
90
-
-
100%
85.91%