જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા
Jagruti Kanya Vidhyalay, Fatepura | Stud Info

બાળકોની માહિતી

શાળાની જાતીવાર સંખ્યાની વિગત

માધ્યમિક વિભાગ

અ.નં.
ધોરણ
એસ.ટી.
એસ.સી.
બક્ષી
અન્ય
કુલ
1
8અ
56
04
-
-
60
2
8બ
57
-
03
-
60
3
8ક
48
-
02
01
51
4
9અ
67
02
-
-
69
5
9બ
60
03
03
-
66
6
9ક
67
-
-
-
67
7
10અ
57
02
01
-
60
8
10બ
59
01
01
-
61
9
10ક
60
-
01
-
61
કુલસંખ્યા
531
12
11
01
555

ઉ.મા. વિભાગ

અ.નં.
ધોરણ
એસ.ટી.
એસ.સી.
બક્ષી
અન્ય
કુલ
1
11
126
01
02
-
129
2
12
102
-
-
-
102
કુલસંખ્યા
228
01
02
-