જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

�� - �. � � � �

� � - � � � � �, �

� � � �

� �. � � � � �-� � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � �, � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.


ટ્રસ્ટીશ્રી