જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

માનનીય સેક્રેટરી - શ્રી વારજીભાઇ ભેમાભાઇ ડામોર

ટ્રસ્ટનું નામ - ફતેપુરા વિભાગ વિવિધલક્ષી ઉત્કર્ષ મંડળ, ફતેપુરા


ટ્રસ્ટીશ્રી