જાગૃતિ કન્યા વિદ્યાલય - ફતેપુરા

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


ડૉ. શ્રી કિશોરસિંહ દલાભાઇ તાવિયાર
પ્રમુખશ્રી


શ્રી વારજીભાઇ ભેમાભાઇ ડામોર
માનનીય સેક્રેટરી